Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

06/12/2017 09:13
- Phiếu lấy ý kiến
- Tờ trình HĐQT
- Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ